fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?
kako se osniva udruženje građana

Kako se osniva udruženje građana?

Blog

Kako se osniva udruženje građana?

Jedna od Ustavom zagarantovanih sloboda svakog građanina je udruživanje. Kada želite da ostvarite ciljeve koji prevazilaze mogućnosti pojedinca, realizaciju možete postići tako što ćete imati organizaciju, koja će posredstvom svojih organa raditi na ostvarivanju zajedničkih ili opštih ciljeva u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Zbog toga, udruženje građana ili NVO (nevladina organizacija) predstavlja dobrovoljnu i neprofitnu organizaciju gde se više fizičkih ili pravnih lica udružuje radi ostvarivanja i unapređivanja zajedničkog cilja.

Šta sve mogu biti ciljevi udruženja građana?

Ciljevi udruženja moraju biti u skladu sa Ustavom i važećim zakonima Republike i to su jedine odrednice koje morate poštovati pri definisanju ciljeva. Sve što možete definisati kao društveno koristan cilj može biti predmet zalaganja Udruženja – podizanje svesti o neafirmisanim društvenim pojavama ili aktivnostima, sve vrste promocija, zaštite određenih grupa, edukacije, negovanje kulturne baštine, brige o ugroženima, i sl.

Ko sve može da osnuje udruženje građana?

Osnivači udruženja građana mogu da budu i fizička i pravna lica. U skladu sa Zakonom o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009) najmanje tri osnivača moraju osnovati udruženje, dok je samo jedan u obavezi da ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije. U skladu sa zakonom, nakon osnivanja osnivači postaju prvi članovi udruženja. Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu se pod istim uslovima priključiti članstvu na način i u postupku koji je predviđen Statutom udruženja građana.

Naziv udruženja građana

U skladu sa zakonom, naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i to na ćirilici. Tako mora biti i na pečatu udruženja. Naziv udruženja može sadržati pojedine strane reči ako one čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član, ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku. Osim toga, zakon dozvoljava registraciju naziva i na jeziku i pismu nacionalne manjine, kao i registraciju prevoda naziva udruženja i skraćenog naziva, koji se određuje statutom. Naravno, naziv udruženja koje želite da osnujete ne može da se poklapa da nazivima već registrovanih udruženja. Tako da, ukoliko želite da proverite dostupnost naziva svog budućeg udruženja građana i uštedite vreme, to možete besplatno uraditi na našem sajtu.

Šta je potrebno od dokumentacije za osnivanje udruženja građana?

Uz uredno popunjene prijave za upis osnivanja udruženja u Registar udruženja podnosi se:
• osnivački akt udruženja
• izjava zakonskog zastupnika maloletnog lica (ako je osnivač udruženja maloletno lice), da ono može biti osnivač udruženja, koja sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa,
• primerak statuta – u originalu,
• zapisnik sa osnivačke skupštine u originalu, odnosno overenom prepisu,
• akt o izboru zastupnika udruženja
• overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja,
• dokaz o uplati naknade za upis udruženja u Registar, u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

o prijemu prijave, nadležni u Agenciji za privredne registre proveravaju da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako su podnete prijave i dokumentacija uredne, u roku od pet dana od dana prijema prijave APR donosi rešenje o upisu osnivanja udruženja i objavljuje statut na svojoj internet strani.

Šta se dešava nakon osnivanja?

Nakon završenog postupka registracije potrebno je izraditi pečat udruženja građana i otvoriti tekući račun kod poslovne banke. Udruženja građana su po svojoj pravnoj prirodi pravna lica, pa kao takva imaju obaveze u skladu svojim statusom, a naročito iz oblasti propisa kojima se uređuju računovodstvo i revizija. Imajući u vidu navedeno, savetujemo osnivačima da se za zakonito vođenje poslovnih knjiga obrate knjigovođama i dogovore saradnju na mesečnom, kvartalnom ili šestomesečnom nivou. Za ostala pravna pitanja trebalo bi da se posavetuju sa advokatom po potrebi.

Da li je potreban posrednik za osnivanje udruženja građana?

Registracije udruženja građana se vrše u Agenciji za privredne registre u Beogradu. Uz svu potrebnu dokumentaciju i plaćene obavezne takse, registraciju možete uraditi lično, na šalterima, bez posrednika.Međutim, ukoliko želite da izbegnete odbacivanje prijava zbog nepotpune dokumentacije ili neusklađenosti sa zakonskim propisima, najbolje je da vam od starta proces registracije vodi stručno lice – pravnik ili advokat. Najpre zbog formulacije ciljeva udruženja u skladu sa zakonom, a kasnije i zbog izrade svih neophodnih dokumenata poput statuta, osnivačkog akta, zapisnika sa skupštine i dr.

Za sve klijente van Beograda, Agencija Direkta je omogućila ovu uslugu, najpre odabiranom željenog paketa za osnivanje udruženja građana, a potom i dostavljanjem svih potrebnih dokumenata brzom poštom od strane našeg pravnog tima. Ukoliko vam je potrebna konsultacija oko osnivanja udruženja zakažite konsultacije sa pravnim timom Direkte na broj telefona: +381(65) 263-2919 ili putem email adrese: office@direkta.rs

 

Leave your thought here

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *