fbpx
Postanite partner: Da li želite da se pridružite našoj mreži strateških partnera?

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Datum izdavanja obaveštenja o privatnosti

11. jul 2019.

Svrha obaveštavanja

Svrha ovog Obaveštenje o privatnosti (Obaveštenje o privatnosti) je da vas upozna sa načinom na koji Direkta obrađuje vaše podatke o ličnosti. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, skladištimo i na drugi način obrađujemo podatke o ličnosti koji su nam potrebni kako bismo vam pružili naše usluge. Zaštita podataka o ličnosti i transparentost u radu su vrednosti na kojima zasnivamo naše poslovanje.

Ovo Obaveštenje o privatnosti se izdaje u cilju usklađivanja sa novom regulativom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i novim srpskim Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (Zakon).

Direkta podržava (digitalna) prava koja novi Zakon i GDPR omogućavaju. Mi smo sigurni da je to veliki korak ka jednakom statusu u digitalnom svetu. Svako ima pravo da u potpunosti kontroliše svoje lične podatke, bez obzira gde se nalazio.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv (npr. ime, prezime, ali i stručna sprema, e-mail adresa).

Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).

Izmene i amandmani

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (11. jul 2019. godine). Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. Svaku promenu ćemo iskomunicirati, tako što ćemo objaviti i poslati vam najnoviju verziju Obaveštenja.

O nama

U ovom Obaveštenju, “Direkta’’, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje na Direkta, ul. Vladimira Popovića 38-40, GTC Avenija 19, 11070 Beograd, Srbija. Direkta utvrđuje svrhu i način na koji prikuplja, upotrebljava i na drugi način obrađuje podatke o ličnosti.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti kod Direkta i naše usklađenosti sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti možete uputiti na sledeću email adresu office@direkta.rs ili poštom na našu adresu.

Vrste podataka o ličnosti

U obavljanju naših redovnih poslovnih aktivnosti, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • Informacije o ličnoj identifikaciji i kontakt informacije, kao što su ime i prezime, broj telefona, adresa i e-mail adresa;
 • Informacije o ličnim brojevima, kao što su JMBG, broj lične karte i broj pasoša;
 • Podaci o ličnosti koji se odnose na zaposlenje, kao što je status (zaposlen, nezaposlen, penzioner) i podaci o ličnosti koji se odnose na stručnu spremu (srednja, viša, visoka);
 • Biznis informacije, kao što su naziv kompanije, pozicija, biznis adresa, biznis broj telefona, biznis email adresa.

Svrha obrade i pravni osnov za obradu

Obrađujemo vaše lične podatke (kao naših poslovnih partnera) na osnovu ugovora koji zaključimo sa vama ili na osnovu pristanka koji nam date u skladu sa važećim zakonodavstvom. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke, ukoliko je obrada neophodna u cilju ispunjenja naših pravnih i zakonskih obaveza, odnosno ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome. U određenim slučajevima pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka može biti legitimni interes, što je opisano u nastavku ovog Obaveštenja.

Koristićemo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade podataka o ličnosti o vama je najčešće poslovna saradnja i postojanje uzajamnog interesa da se posao izvrši na najefikasniji način. Pored obrade u svrhu zaključenja i izvršavanja poslova, Direkta može da obrađuje vaše lične podatke u cilju slanja newsletter-a o promenama u pravnoj regulativi i promenama na tržištu u oblastima našeg poslovanja i ponudi u vezi sa tim. U slučaju slanja newsletter-a pravni osnov za obradu ličnih podataka je naš legitimni interes ili pristanak koji smo od vas pribavili.

Legitimni interes rukovaoca

Legitimni interes podrazumeva naš interes da na najbolji mogući način razvijamo naše poslovanje, ali i da da vam pružimo najbolju uslugu i bezbednu saradnju.

Direkta ima interes da vas kao naše poslovne partnere obaveštava o najnovijim promenama u pravnoj regulativi i promenama na tržištu u oblastima našeg poslovanja i o našoj ponudi u vezi sa tim, koja se kreira prema vašim interesima. U skladu sa tim možemo da obrađujemo vaše lične podatke putem slanja newsletter-a. Sa druge strane, smatramo da je ovaj način obrade vaših ličnih podataka i u vašem interesu, jer dobijate informacije koje su veoma relevantne za vaše poslovanje.

Kada obrađujemo lične podatke na osnovu našeg legitimnog interesa, uvek uzimamo u obzir vaša prava koja imate na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i tražimo neophodan balans u potencijalnom uticaju (bilo dobar ili loš), koji ovakva obrada može imati na vas. Naš legitimni interes ne preteže automatski nad vašim interesima – nećemo koristiti vaše lične podatke u situacijama gde uticaj obrade preteže nad vašim interesima (osim ako za tako nešto ne dobijemo pristanak ili moramo da obrađujemo lične podatke na osnovu zakona).

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na našu email adresu office@direkta.rs. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci mogu da se dele interno u okviru Direkta, u svrhu poslovne saradnje sa vama.

Takođe, možemo da delimo vaše lične podatke, u sledećim slučajevima:

 • Podizvođačima, eksternim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama,
 • virtuelnom kancelarijom;
 • Podrška u pružanju usluga informacionih tehnologija, kao što su klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška;
 • Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad Direkta, ukoliko je Direkta uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
 • Bilo koji drugi primalac, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • Bilo koji drugi primalac kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. Direkta ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci mogu slobodno da cirkulišu u države za koje se smatra da imaju primereni nivo zaštite ličnih podataka – članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u države, za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

Ukoliko obrađujemo lične podatke lica koja se nalaze van teritorije Republike Srbije, uzećemo u razmatranje i zakone o zaštiti podataka o ličnosti države gde se to lice nalazi.

Rok čuvanja

Direkta će čuvati vaše podatke o ličnosti dok god postoji saradnja između Direkta i vas. Nakon okončanja saradnje čuvaćemo vaše lične podatke u periodu koji nije duži od 2 godine. Smatramo da je to optimalan period u kome bismo mogli da nastavimo poslovnu saradnju. Nakon isteka navedenog roka ili ukoliko opozovete pristanak odnosno izjavite prigovor na naš legitimni interes, lični podaci će biti obrisani i uništeni.

Nakon završetka saradnje možemo da čuvamo vaše lične podatke i na duži vremenski period od 2 godine, ukoliko od vas dobijemo poseban pristanak i ukoliko za tim postoji obostrani interes.

Bezbednost ličnih podataka

Direkta će preuzeti odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite vaših podataka o ličnosti od pristupa i objavljivanja koji nije u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.

Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo zaštite vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup, objavljivanje, menjanje i uništenje tih ličnih podataka. Nažalost, nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će biti 100% sigurna.

Vaša prava u odnosu na lične podatke

Možete da koristite određena prava prema Direkti u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.

Imate pravo da:

 • Budete informisani o tome na koji način obrađujemo vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti).
 • Zahtevate pristup svim vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje.
 • Tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o vama isprave bez odlaganja. Molimo vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni.
 • Zahtevate da se obrišu vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom).
 • Tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka.
 • Zahtevate prenos vaših ličnih podataka: Pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugoj kompaniji, ako je obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.
 • Se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj.
 • Izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obrada u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe.

Ukoliko smatrate da vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo vaše lične podatke protivno zakonu, u svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pristanak i opoziv pristanka

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na našu email adresu office@direkta.rs, lično ili poštom na našu adresu ili klikom na dugme ispod.