fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda

Grana 20.1 – Proizvodnja osnovnih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa

Proizvodnja industrijskih gasova

Šifra delatnosti 20.11
Obuhvata: - proizvodnju tečnih ili komprimiranih industrijskih ili medicinskih gasova: * pojedinačnih gasova * tečnog ili komprimovanog vazduha * rashladnih gasova * mešanih industrijskih gasova * inertnih gasova kao što je ugljen-dioksid * gasova za izolaciju i dr. Ne obuhvata: - vađenje metana, etana, propana ili butana, del. 06.20 - proizvodnju gorivih gasova kao što su etan, propan i butan u rafinerijama nafte, del. 19.20 - proizvodnju gasova iz uglja, otpada i dr., del. 35.21

Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

Šifra delatnosti 20.12
Obuhvata: - proizvodnju sredstava za spravljanje boja i pigmenata bilo kog porekla, u osnovnom obliku ili kao koncentrat - proizvodnju produkata koji se koriste kao fluorescentni agensi ili luminoscenti. Ne obuhvata: - proizvodnju pripremljenih boja i pigmenata, del. 20.30

Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

Šifra delatnosti 20.13
Obuhvata: - proizvodnju hemijskih elemenata (osim industrijskih gasova i osnovnih metala) - proizvodnju neorganskih kiselina, osim azotne kiseline - proizvodnju alkalija, luga i drugih neorganskih baza, osim amonijaka - proizvodnju ostalih neorganskih jedinjenja - prženje gvozdenih pirita - proizvodnju destilovane vode - proizvodnju obogaćenog urana i torijuma. Ne obuhvata: - proizvodnju industrijskih gasova, del. 20.11 - proizvodnju azotnih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15 - proizvodnju amonijaka, del. 20.15 - proizvodnju nitrita i nitrata kalijuma, del. 20.15 - proizvodnju amonijum-karbonata, del. 20.15 - proizvodnju aromatizovane destilovane vode, del. 20.53 - proizvodnju osnovnih metala (pogledati oblast 24)

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

Šifra delatnosti 20.14
Obuhvata: - proizvodnju ostalih osnovnih organskih hemikalija: * zasićenih i nezasićenih acikličnih ugljovodonika * zasićenih i nezasićenih cikličnih ugljovodonika * acikličnog i cikličnog alkohola, uključujući sintetičke etil-alkohole * monokarbonskih i polikarbonskih kiselina, uključujući sirćetnu kiselinu * ostalih jedinjenja s kiseoničnom grupom, uključujući aldehide, ketone, hinone i organska jedinjenja s dvojnim ili polikiseoničnim grupama * organskih jedinjenja sa azotnom grupom, uključujući amine * ostalih organskih jedinjenja, uključujući proizvode suve destilacije drveta (npr. drveni ugljen) i dr. - proizvodnju sintetičkih aromatičnih proizvoda - proizvodnju katrana iz uglja - proizvodnju sirila - proizvodnju sintetičkog glicerina. Ne obuhvata: - proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima, del. 20.16 - proizvodnju sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, del. 20.17 - proizvodnju sirovog glicerina, del. 20.41 - proizvodnju prirodnih eteričnih ulja, del. 20.53 - proizvodnju salicilne i acetilsalicilne kiseline, del. 21.10

Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

Šifra delatnosti 20.15
Obuhvata: - proizvodnju veštačkih đubriva: * prostih ili složenih azotnih, fosfornih ili kalijumovih veštačkih đubriva * uree, sirovih prirodnih fosfata i sirove prirodne kalijumove soli - proizvodnju azotnih jedinjenja: * azotne kiseline i sulfoazotne kiseline, amonijaka, amonijum-hlorida, nitrita i nitrata kalijuma, triamonijum-fosfata i amonijum-karbonata - proizvodnju zemlje za gajenje cveća, sa tresetom kao glavnim sastojkom - proizvodnju mešavina zemlje za gajenje cveća, napravljenih od prirodne zemlje, peska, gline i minerala. Ne obuhvata: - vađenje guana, del. 08.91 - proizvodnju agrohemijskih proizvoda kao što su pesticidi, del. 20.20

Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

Šifra delatnosti 20.16
Obuhvata proizvodnju smole, plastičnih masa i nevulkanizovanih termoplastičnih elastomera i mešavina smole po narudžbini kupca, kao i proizvodnju sintetičke smole na nestandardan način: - proizvodnju plastičnih masa u primarnim oblicima: * polimera, uključujući polimere etilena, propilena, stirola, vinilhlorida, vinilacetata, vinildenhlorida, vinilalkohola i akrilata * poliamida * fenolne i epoksidne smole i poliuretana * alkidne i poliesterske smole i polietra * silikona * izmenjivača jona na bazi polimera i dr. - proizvodnju celuloze i hemijskih derivata celuloze. Ne obuhvata: - proizvodnju veštačkih i sintetičkih vlakana, filamenata i prediva, del. 20.60 - drobljenje otpadaka od plastičnih masa, del. 38.32

Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

Šifra delatnosti 20.17
Obuhvata proizvodnju: - sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova i traka - mešavina sintetičkog kaučuka i prirodnog kaučuka ili kaučuku sličnih guma (npr. balata)

Grana 20.2 – Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

Proizvodnja pesticida i hemikalija za poljoprivredu

Šifra delatnosti 20.20
Obuhvata proizvodnju: - insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida i akaricida - sredstva protiv klijanja i sredstva za regulaciju rasta biljaka - hemikalija za poljoprivredu - biocidni proizvoda - dezinfekcionih sredstava za korišćenje u poljoprivredi i druge načine korišćenja. Ne obuhvata: - proizvodnju sirila, del. 20.14 - proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, del. 20.15 - proizvodnju sredstava za čišćenje koja nemaju biocidno dejstvo, del. 20.41

Grana 20.3 – Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Šifra delatnosti 20.30
Obuhvata proizvodnju: - boja, lakova, emajla i lak-boja - pripremljenih pigmenata, neprovidnih boja i boja - pripremljenih sredstava za zamućivanje i bojenje, staklastog emajla, glazura, prevlaka i sličnih preparata - kitova - zaptivnih smesa i sličnih nevatrostalnih sredstava za zaptivanje i površinsko oblaganje (kitovi i dr.) - složenih organskih rastvarača i razređivača - pripremljenih sredstava za skidanje boja, lakova i dr. - grafičkih boja. Ne obuhvata proizvodnju: - boja i pigmenata, del. 20.12 - mastila i tuševa za pisanje i crtanje, del. 20.59

Grana 20.4 – Proizvodnja deterdženata, sapuna drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata

Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje

Šifra delatnosti 20.41
Obuhvata proizvodnju: - deterdženata u čvrstom i tečnom stanju - surfaktanata - sapuna (osim kozmetičkih) - sirovog glicerina - pomoćnih sredstava za pranje (pretpranje, ispiranje i izbeljivanje) - drugih sredstava za čišćenje - sredstava za parfimisanje i dezodorisanje prostorija - sredstava za poliranje: * veštačkih voskova i sredstava na bazi voskova * politura i krema za kožu * politura i krema za drvo * politura i krema za karoserije, staklo i metal * drugih sredstava za poliranje. Ne obuhvata proizvodnju: - čistih hemijskih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14 - sintetičkog glicerina iz naftnih derivata, del. 20.14 - kozmetičkih sapuna, del. 20.42

Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

Šifra delatnosti 20.42
Obuhvata proizvodnju: - parfema i toaletnih preparata: * parfema i toaletnih voda * preparata za ulepšavanje i šminkanje * preparata za zaštitu od sunca i preparata za pojačavanje pigmentacije pri sunčanju * preparata za manikir i pedikir * šampona i lakova za kosu, preparata za kovrdžanje i ispravljanje kose * pasti za zube i preparata za oralnu higijenu, uključujući preparate za pričvršćivanje zubnih proteza * preparata za brijanje, uključujući preparate za upotrebu pre i posle brijanja * dezodoransa i soli za kupanje * depilatora i dr. - kozmetičkih sapuna. Ne obuhvata: - ekstrakciju i prečišćavanje prirodnih eteričnih ulja, del. 20.53 - proizvodnju sredstava koja imaju biocidno dejstvo, del. 20.20

Grana 20.5 – Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Proizvodnja eksploziva

Šifra delatnosti 20.51
Obuhvata proizvodnju: - baruta - eksploziva i pirotehničkih proizvoda, uključujući inicijalne kapisle, detonatore, signalne rakete i sl. - šibica

Proizvodnja sredstava za lepljenje

Šifra delatnosti 20.52
Obuhvata: - proizvodnju tutkala i njegovih derivata, lepkova i pripremljenih lepila, uključujući i lepljiva sredstva na bazi gume. Ne obuhvata: - proizvodnju želatina i njegovih derivata, del. 20.59

Proizvodnja eteričnih ulja

Šifra delatnosti 20.53
Obuhvata proizvodnju: - ekstrakata iz prirodnih aromatičnih proizvoda - rezinoida od biljnih i životinjskih ekstrakata, balzama i sl. - mešavina eteričnih ulja i prirodnih ili drugih aromatičnih proizvoda za upotrebu u proizvodnji parfema ili prehrambenih proizvoda. Ne obuhvata proizvodnju: - sintetičkih aromatičnih proizvoda, del. 20.14 - parfema i toaletnih preparata, del. 20.42

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

Šifra delatnosti 20.59
Obuhvata proizvodnju: - fotografskih ploča, filmova, papira i drugih na svetlost osetljivih ali neosvetljenih materijala - hemijskih preparata za fotografske svrhe - želatina i njegovih derivata - različitih hemijskih proizvoda: * peptona i njihovih derivata i drugih proteinskih supstanci i njihovih derivata * hemijski modifikovanih ulja i masti * sredstava za dovršavanje tekstila i kože, apretiranje i dr. * praha i pasti za zavarivanje, tvrdo ili meko lemljenje * sredstava za odmašćivanje (dekapiranje) metala * pripremljenih aditiva za cement * aktivnog uglja, dodataka mazivim uljima, ubrzivača za gumu, katalizatora i drugih hemijskih proizvoda za upotrebu u industriji * antidetonatora i antifriz-preparata * tečnosti za hidraulične prenose * složenih laboratorijskih i dijagnostičkih preparata i dr. - mastila i tuša. Ne obuhvata proizvodnju: - na veliko hemijski čistih jedinjenja, del. 20.13 i 20.14 - destilovane vode, del. 20.13 - drugih organskih osnovnih hemikalija, del. 20.14 - grafičkih boja, del. 20.30 - bitumenske mase za asfaltiranje puteva, del. 23.99

Grana 20.6 – Proizvodnja veštačkih vlakana

Proizvodnja veštačkih vlakana

Šifra delatnosti 20.60
Obuhvata proizvodnju: - veštačkih filamenata - veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih, nečešljanih niti na drugi način pripremanih za predenje - veštačkih jednožičnih prediva, uključujući i predivo visokog stepena čvrstoće i teksturirana prediva - veštačkih monofilamenata ili traka. Ne obuhvata: - predenje veštačkih vlakana, del. 13.10 - proizvodnju konca za šivenje od veštačkih filamenata, del. 13.10
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas