fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Grana 64.1 – Monetarno posredovanje

Centralna banka

Šifra delatnosti 64.11
Obuhvata: - emisiju i upravljanje nacionalnom valutom - nadzor i kontrolu ponude novca - primanje depozita koji se koriste za kliring između finansijskih institucija - nadzor bankarskog poslovanja - držanje deviznih rezervi države - obavljanje bankarskih poslova za državu

Ostalo monetarno posredovanje

Šifra delatnosti 64.19
Obuhvata primanje depozita i/ili bliskih supstituta za depozite i, s druge strane, obezbeđivanje kreditnih ili zajmovnih fondova korisnicima. Kreditiranje se, pored uobičajenih bankarskih kredita, može javiti u različitim oblicima, kao što su: hipotekarni krediti, zajmovi po kreditnim karticama itd. Ove delatnosti obavljaju monetarne institucije, osim centralne banke, kao što su: - banke - štedionice - kreditne zadruge Takođe se obuhvataju usluge koje pružaju: - poštanske žiro banke i poštanske štedionice - specijalizovane depozitne institucije za odobravanje stambenih kredita - institucije koje obavljaju delatnost uputničkog prometa (uplata/isplata novčanih uputnica) i transfera novca. Ne obuhvata: - odobravanje stambenih i drugih vrsta kredita od strane nedepozitnih kreditnih institucija, del. 64.92 - obradu transakcija izvršenih putem kreditnih kartica, kliring i saldiranje za račun drugih lica, del. 66.19

Grana 64.2 – Delatnost holding kompanija

Delatnost holding kompanija

Šifra delatnosti 64.20
Obuhvata delatnost holding kompanija, tj. pravnih lica koja se bave ''držanjem'' sredstava grupe zavisnih privrednih društava (posedujući kontrolni nivo njihovog osnovnog kapitala) i čija pretežna delatnost jeste posedovanje grupe preduzeća. Holding kompanije koje se razvrstavaju u ovu delatnost ne pružaju nijednu drugu uslugu društvima čiji kapital poseduju, tj. one ne obavljaju tekuće administrativne i menadžerske poslove zavisnih privrednih društava. Ne obuhvata: - aktivno rukovođenje privrednim društvima, strateško planiranje i odlučivanje u privrednim društvima, del. 70.10

Grana 64.3 – Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti

Poverenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti

Šifra delatnosti 64.30
Obuhvata pravne subjekte organizovane s ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika, pri čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih društava za upravljanje fondovima. Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju određenih investicionih karakteristika, kao što su: diversifikacija ulaganja, rizik, stopa prinosa i promenljivost cena. Ovi entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od svojine, pri čemu imaju malo zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu privrednu delatnost. Obuhvataju se: - otvoreni investicioni fondovi - zatvoreni investicioni fondovi - privatni investicioni fondovi - poverenički fondovi (trastovi), ostavinski fondovi i zastupnički ili poverenički računi kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika sredstava fonda u skladu sa uslovima ugovora o povereništvu (trastu), testamenta ili ugovora o zastupničkom računu - jedinični investicioni trastovi (unit investment trusts) i drugi fondovi i trastovi osnovani s ciljem uvećanja lične imovine ulagača ili osnivača. Ne obuhvata: - fondove i trastove koji stiču profit od proizvodnje ili prodaje dobara i usluga (videti njihovu pretežnu delatnost) - delatnost holding kompanija, del. 64.20 - penzijske fondove, del. 65.30 - upravljanje fondovima, tj. društva za upravljanje fondovima, del. 66.30 - zadužbine, fondacije i fondove neprofitnog karaktera osnovane s ciljem dodeljivanja sredstava u humanitarne, kulturno-umetničke, naučne i slične svrhe (dodeljivanje nagrada, stipendija, bespovratne pomoći, donacija i sl.), del. 94.99 Povereničke ili fiducijarne usluge ličnog, administrativnog i izvršnog karaktera bez investicionog (portfolio) upravljanja obuhvataju se u okviru 66.19. Povereničke ili fiducijarne usluge koje uključuju i investiciono (portfolio) upravljanje, tj. ovlašćenje za donošenje investicionih odluka na osnovu poverenih fondova, obuhvataju se u okviru 66.30.

Grana 64.9 – Ostale finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Finansijski lizing

Šifra delatnosti 64.91
Obuhvata usluge davanja imovine u zakup (lizing) kada period zakupa približno pokriva očekivani vek trajanja sredstva datog u zakup, pri čemu zakupac stiče suštinski sve koristi od njegove upotrebe i preuzima sve rizike koji su povezani sa vlasništvom nad sredstvom. Vlasništvo nad sredstvom može ali ne mora biti preneseno na zakupca po isteku zakupa. Ova vrsta zakupa pokriva sve ili gotovo sve troškove korišćenja iznajmljenog sredstva, uključujući i kamatu. Ne obuhvata: - operativni lizing, prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77

Ostale usluge kreditiranja

Šifra delatnosti 64.92
Obuhvata finansijske usluge koje se odnose na davanje zajmova od strane nedepozitnih institucija koje nisu uključene u monetarno posredovanje, pri čemu pozajmljivanje novčanih sredstava može imati različite oblike kao što su: gotovinski krediti, hipotekarni krediti, izdavanje kreditnih kartica i sl. U ovu grupa razvrstavaju se sledeće vrste usluga: - odobravanje potrošačkih kredita, tj. finansiranje kupovine dobara i usluga, osim od strane banaka i drugih monetarnih institucija - finansiranje međunarodne trgovine od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija (finansiranje trajnih obrtnih sredstava domaćih izvoznika, odobravanje kredita kupcima domaćih dobara i usluga u inostranstvu, kreditiranje i refinansiranje kredita domaćih izvoznika i drugi oblici finansiranja izvoza) - obezbeđivanje dugoročnih sredstava ekonomiji od strane nedepozitnih kreditnih institucija čiji su osnivači privredna društva (Industral banks/Industrial loan companes, nedepozitne) - drugi oblici pozajmljivanja novčanih sredstava izvan bankarskog sistema - odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih nedepozitnih institucija - usluge zalagaonica i založnih brokera. Ne obuhvata: - odobravanje stambenih kredita od strane specijalizovanih institucija koje su istovremeno i depozitne institucije, tj. prikupljaju depozite, del. 64.19 - operativni lizing prema tipu iznajmljenih dobara, del. 77 - donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99 Prikupljanje depozita i pozajmljivanje fondova iz ovih depozita uključuje se u 64.19.

Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova

Šifra delatnosti 64.99
Obuhvata: - ostale usluge finansijskog posredovanja, koje se prvenstveno odnose na druge vidove finansiranja, osim putem odobravanja kredita: * faktoring * usluge koje se odnose na svopove, opcije i druge hedžing instrumente * delatnost kompanija za vijatičke nagodbe (otkup polisa životnog osiguranja) - aktivnosti investiranja finansijskih sredstava za svoj račun (primarno u vlasničke hartije od vrednosti i udele), kao što je delatnost riziko (venture) kapital kompanija, investicionih klubova (ortakluka) i sličnih pravnih subjekata osnovanih s ciljem udruživanja finansijskih sredstava i njihovog investiranja (osim putem odobravanja zajmova i emisije dužničkih hartija od vrednosti, del. 64.92) - usluge investicionog bankarstva - dilerske operacije na finansijskim tržištima za sopstveni račun - garancijske i srodne usluge, osim u slučaju standardizovanih garancijskih šema koje funkcionišu u skladu sa principima neživotnog osiguranja, del. 65.12. Ne obuhvata: - finansijski lizing, del. 64.91 - poslovanje s hartijama od vrednosti za tuđ račun, del. 66.12 - trgovinu, lizing i davanje u zakup nepokretnosti, del. 68 - poslove naplate potraživanja za račun drugih lica bez otkupa dugova („bill collection“, „debt collection“), del. 82.91 - donatorske i slične delatnosti organizacija koje se finansiraju na osnovu članarina, del. 94.99
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas