fbpx
Become a partner: Do you want to join our network of international partners?

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda

Grana 26.1 – Proizvodnja elektronskih elemenata i ploča

Proizvodnja elektronskih elemenata

Šifra delatnosti 26.11
Obuhvata proizvodnju poluprovodničkih i drugih elemenata za korišćenje u elektronici: - elektronskih kondenzatora - otpornika - mikroprocesora - električnih cevi - elektronskih konektora - neopremljenih tabli strujnog kola - elektronskih kola (analognih, digitalnih ili hibridnih) - dioda, tranzistora i sl. proizvoda - induktora (npr. prigušivača, kalema, transformatora) i različitih elektronskih elemenata - montiranih pijezoelektričnih kristala i tečnih kristala - solenoida, prekidača i transduktora za elektronsku primenu - podmetača, poluprovodnika, gotovih ili polugotovih - displej elemenata (plazma, polimer, LCD) - svetlećih dioda (LED) - kablova za štampače i monitore, USB kablova, konektora i sl. Ne obuhvata proizvodnju: - štampanje „pametnih“ kartica, del. 18.12 - modema, del. 26.30 - računarskih i televizijskih displeja, del. 26.20 i 26.40 - rendgenskih cevi i drugih laserskih aparata, del. 26.60 - optičkih elemenata i instrumenata, del. 26.70 - električnih aparata, del. 27 - fluorescentnih svetiljki, del. 27.11 - električnih releja, del. 27.12 - električnih prekidača, del. 27.33

Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

Šifra delatnosti 26.12
Obuhvata: - sastavljanje elemenata na štampanoj ploči - proizvodnju elemenata za elektronske matične ploče - proizvodnju umetnutih elektronskih kartica (npr. muzičkih, video, kontrolnih, mrežnih, modemskih i sl.). Ne obuhvata: - štampanje „pametnih“ kartica, del. 18.12 - proizvodnju neopremljenih, elektronski štampanih veza (ploča), del. 26.11

Grana 26.2 – Proizvodnja računara i periferne opreme

Proizvodnja računara i periferne opreme

Šifra delatnosti 26.20
Obuhvata proizvodnju i/ili sastavljanje računara svih vrsta, kao što su centralne jedinice, stoni računari, prenosni računari (laptopovi) i serveri, i računarske periferne opreme, kao što su oprema za skladištenje podataka, ulazne i izlazne jedinice (štampači, monitori, tastature i dr.). Računari mogu biti analogni, digitalni ili hibridni. Najčešći su digitalni računari i obavljaju sledeće: (1) pamte program ili programe obrade, kao i podatke potrebne za trenutnu realizaciju programa (2) mogu se programirati u skladu sa zahtevima korisnika (3) izvode aritmetičke operacije koje odredi korisnik (4) bez učešća ljudskog posredovanja izvode program obrade koji se od njih traži Analogni računari mogu simulirati matematičke modele i sadrže sve elemente analognog upravljanja i programiranja. Obuhvata proizvodnju: - stonih računara - centralnih jedinica - laptopova - pogonskih magnetnih diskova, flash drive uređaja i drugih uređaja za čuvanje podataka - optičkih diskova (npr. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW) - štampača, monitora i tastatura - svih vrsta miševa, ručki za igrice i pribora, s pratećom kuglicom - računarskih terminala za posebne namene - servera - optičkih čitača, uključujući bar-kod skenere - čitača „pametnih“ kartica - kaciga za virtuelnu stvarnost - računarskih projektora (video-odašiljača) - računarskih terminala - višenamenske kancelarijske opreme koja služi za obavljanje dve ili više funkcija: štampanje, optičko čitanje, fotokopiranje i slanje faksova. Ne obuhvata: - umnožavanje snimljenih zapisa (računarskih programa, audio i video zapisa itd.), del. 18.2 - proizvodnju elektronskih elemenata, opreme za računare i periferne jedinice, del. 26.1 - proizvodnju ulazno-izlaznih računarskih modema, del. 26.12 - proizvodnju umetnutih elektronskih kartica, modula i priključaka, del. 26.12 - proizvodnju elektronskih matičnih ploča, del. 26.12 - proizvodnju modema i noseće opreme, del. 26.30 - proizvodnju digitalne komunikacione opreme za prenos podataka, npr. mostova i usmerivača, del. 26.30 - proizvodnju elektronskih aparata za opšte korišćenje, npr. plejera i DVD-plejera, del. 26.40 - proizvodnju televizora, monitora i displeja, del. 26.40 - proizvodnju konzola za video-igrice, del. 26.40 - proizvodnju magnetnih i optičkih nosilaca zapisa za računar, del. 26.80

Grana 26.3 – Proizvodnja komunikacione opreme

Proizvodnja komunikacione opreme

Šifra delatnosti 26.30
Obuhvata proizvodnju telefona i opreme za prenos podataka koja se koristi za elektronski prenos signala putem žice ili vazduha, kao što su radijski i televizijski prenos i bežična komunikacija. Obuhvata proizvodnju: - komunikacione opreme za centralne jedinice - bežičnih telefona - PBX opreme - telefona i telefaksa, uključujući telefonske sekretarice - opreme za prenos podataka, npr. prenosnika i usmerivača - predajnih i prijemnih antena - opreme za kablovsku televiziju - pejdžera - mobilnih telefona i opreme za mobilnu telefoniju - opreme za radio i televizijski studio i prenosne opreme, uključujući televizijske kamere - modema i prenosne opreme - protivprovalničkih i protivpožarnih alarmnih sistema koji šalju signale nadzornoj stanici - radio i televizijskih predajnika - komunikacionih pomagala koja koriste infracrvene signale (npr. daljinski upravljači). Ne obuhvata proizvodnju: - elektronskih elemenata i podsklopova/podsastava koji se koriste kod komunikacione opreme, uključujući ugrađene/spoljne računarske modeme, del. 26.12 - računara i periferne opreme, del. 26.20 - elektronskih uređaja za široku potrošnju, del. 26.40 - GPS opreme, del. 26.51 - električne signalizacije u saobraćaju, del. 27.90 - semafora, del. 27.90

Grana 26.4 – Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

Šifra delatnosti 26.40
Obuhvata proizvodnju audio i video opreme za kuću, motorna vozila, sisteme javnog obaveštavanja i pojačala za muzičke instrumente. Obuhvata proizvodnju: - opreme za snimanje i umnožavanje video-kaseta - televizora - televizijskih monitora i displeja - opreme za snimanje i umnožavanje zvučnih zapisa - stereo-opreme - radio-prijemnika - sistema za prenos zvuka (interfon i sl.) - video-kamera kućnog tipa - džuboksova - pojačala za muzičke instrumente i sisteme javnog obaveštavanja - mikrofona - CD i DVD plejera - aparata za „karaoke“ - konzola za video-igre. Ne obuhvata: - umnožavanje snimljenih nosilaca računarskih, zvučnih, video zapisa itd., del. 18.2 - proizvodnju računarske periferne opreme i računarskih monitora, del. 26.20 - proizvodnju telefonskih sekretarica, del. 26.30 - proizvodnju opreme za pretraživanje, del. 26.30 - proizvodnju uređaja za daljinsko upravljanje, del. 26.30 - proizvodnju opreme za radijski i televizijski studio i prenosne opreme, kao što su oprema za reprodukciju, predajne i prijemne antene, komercijalne video-kamere i sl., del. 26.30 - proizvodnju digitalnih kamera, del. 26.70 - proizvodnju elektronskih igrica s fiksnim (nezamenljivim) softverom, del. 32.40

Grana 26.5 – Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata; proizvodnja satova

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

Šifra delatnosti 26.51
Obuhvata proizvodnju: - instrumenata za avione - probne opreme za izduvne gasove iz automobila - meteorološke opreme - opreme za testiranje i pregled fizičkih karakteristika - poligrafskih mašina - uređaja za otkrivanje radijacije i opreme za kontrolisanje radijacije - instrumenata za istraživačka ispitivanja i merenja - termometara (sem medicinskih) - aparata za kontrolu vatre i gorionika - spektrometara - pneumatskih ispitivača - uređaja za merenje potrošnje (npr. vode, gasa, struje) - uređaja za merenje protoka i mernih aparata - mašina i aparata za ispitivanje fizičkih osobina materijala - detektora mina, generatora impulsa (signala); detektora metala - naprava za traganje, detekciju, navigaciju, aeronautičke i nautičke opreme - radarske opreme - GPS uređaja - uređaja za kontrolu životne sredine i automatsku kontrolu uređaja - detektora kretanja - radara - laboratorijskih analitičkih instrumenata (npr. opreme za analizu krvi) - laboratorijskih skala, vaga, inkubatora i različitih laboratorijskih aparata za merenje, testiranje, itd. Ne obuhvata proizvodnju: - telefonskih sekretarica, del. 26.30 - opreme za zračenje, del. 26.60 - opreme za optičko pozicioniranje, del. 26.70 - mašina za diktiranje, del. 28.23 - uređaja za merenje težine (izuzev laboratorijskih vaga), nivelatora, krojačkog metra itd., del. 28.29 - medicinskih toplomera, del. 32.50 - kontrolne opreme za industrijske procese, del. 33.20 - jednostavnih mehaničkih uređaja za merenje (npr. mernih traka, šestara); pogledati grupu proizvodnje prema materijalu koji je korišćen kao glavni

Proizvodnja satova

Šifra delatnosti 26.52
Obuhvata proizvodnju: - satova, časovnika, aparata za registrovanje vremena i njihovih delova - satova i časovnika svih vrsta, uključujući i časovnike za instrument-table - kutija za satove, kutija i ormarića za časovnike, uključujući i one od plemenitih metala - aparata za registrovanje vremena i aparata za merenje, registrovanje i drugo pokazivanje vremenskih intervala kao što su: * parking-časovnici, hronometri i satovi za upisivanje vremena i datuma - vremenskih prekidača i satova u procesu proizvodnje i sličnih naprava - delova za satove i časovnike kao što su: * opruge, ležajevi za osovine, brojčanici, kućišta od bilo kakvog materijala. Ne obuhvata: - proizvodnju nemetalnih narukvica za ručne časovnike, del. 15.12 - proizvodnju stakla za časovnike, del. 23.19 - proizvodnju narukvica za ručne časovnike od plemenitih metala, del. 32.12 - proizvodnju narukvica za ručne časovnike od običnih metala, del. 32.13 - popravku satova, del. 95.25

Grana 26.6 – Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Šifra delatnosti 26.60
Obuhvata proizvodnju: - aparata i cevi za zračenje (npr. industrijskih, medicinskih, dijagnostičkih, medicinsko-terapeutskih i istraživačko-naučnih) - rendgen-aparata i aparata koji koriste alfa, beta ili gama zrake - CT skenera - PET skenera - opreme za magnetnu rezonancu (MRI) - medicinske ultrazvučne opreme - elektromedicinske endoskopske opreme - medicinskih laserskih aparata - pejsmejkera - slušnih aparata - aparata za sterilizaciju mleka i hrane zračenjem. Ne obuhvata: - proizvodnju solarijuma, del. 28.99

Grana 26.7 – Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Šifra delatnosti 26.70
Obuhvata proizvodnju: - optičkih ogledala - optičke i sigurnosne opreme - optičke opreme za pozicioniranje - optičke opreme za uvećavanje - optičkih upoređivača - filmskih i digitalnih kamera - projektora za filmove i dijaprojektora - projektora - optičkih mernih i kontrolnih uređaja i instrumenata - sočiva, optičkih mikroskopa, dvogleda i teleskopa - laserskih uređaja. Ne obuhvata proizvodnju: - računarskih projektora, del. 26.20 - komercijalnih TV i video kamera, del. 26.30 - video-kamera za široku potrošnju, del. 26.40 - kompletne opreme koja sadrži laserske komponente, del. 26.60 - mašina za fotokopiranje, del. 28.23 - naočara svih vrsta, stakala za naočare i kontaktnih sočiva, del. 32.50

Grana 26.8 – Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa

Šifra delatnosti 26.80
Obuhvata: - proizvodnju magnetnih ili optičkih nosilaca zapisa (prazne magnetne, audio i video trake, diskete, audio i video kasete, laserske ploče i sl.). Ne obuhvata: - umnožavanje snimljenih zapisa (računarskih, audio, video i sl.), del. 18.2
osnivanje-firme-direkta-logo
Direkta. Vaš prvi poslovni saradnik.
Ključna podrška za razvoj vašeg poslovanja
Naš koncept podrške obuhvata sve najvažnije segmente jednog uspešnog poslovanja. Tim ljudi iz oblasti privrednog prava, knjigovodstva i finansija, omogućava vam da poslujete u skladu sa zakonima i važećim propisima, uz poverenje i pouzdanost koje vam garantuju naša stručnost i godine iskustva.

Razmišljate o pokretanju sopstvenog poslovanja?

Izaberite paket usluga u skladu sa potrebama vašeg novog poslovanja i obezbedite čvrstu osnovu za dalji razvoj u skladu sa važećim propisima. Paketi naših usluga namenjeni su onima kojima je potrebno brzo, stručno i efikasno pokretanje poslovanja kako biste sve završili na jednom mestu.
paketi-osnivanje-firme-direkta

Zakažite konsultacije za odabir adekvatne šifre delatnosti za Vaše poslovanje

Upoznajte se sa uslovima pokretanja poslovanja.
Saznajte kakav poreski aspekt podrazumeva Vaša šifra delatnosti.

Pozovite nas

Zapratite nas